Zamak na nebu sinhronizovano online dating

Rated 4.33/5 based on 982 customer reviews

Ozon možemo naći u pri- zemnom sloju atmosfere kao sastojak foto-hemijskog smoga, koji štetno utiče na vegetaciju i zdravlje Ijudi, a doprinosi i efektu staklene bašte.

U višim slojevima at- mosfere, na visini između 1 2 i 50 km nalazi se veći deo atmosferskog ozona (oko 95%), koji štiti život na Zemlji °d Stetnog ultraljubičastog zračenja.

Kod Ijudi povećano ultraljubičasto zrače- nje izaziva slabljenje imunog sistema i povećan broj obolelih od melanoma (raka kože) i očne katarakte.

Povećano ultraljubičasto zračenje može se odraziti na prinose poljoprivrednih kultura i prouzrokovati ošteće- nja šuma.

Problem je što ona postaje sve veća, pret- postavlja se u prvom redu zbog emisije freona (hloro- fluorougljenika), koji i pri malim koncentracijama uni- štava veliki broj molekula ozona.

Severni pol je nešto manje ugrožen, jer meteorološki uslovi ne pogoduju produbljavanju i zadržavanju "ozonske rupe" kao što je to slučaj iznad Južnog pola.

zamak na nebu sinhronizovano online dating-28

Metan je gas koji dospeva u atmosferu u prvom re- du bakterijskim raspadom organske materije na pirinča- nim poljima i deponijama, ali i kao produkt biohemij- skih reakcija koje se odvijaju tokom procesa preživanja kod krava (procenjeno je da jedna krava tokom preživa- nja ispusti u atmosferu nešto manje od četvrt kilograma metana na dan).

Međutim, kao gasovi sa malom specifičnom težinom dospevaju na veoma velike visine, gde posredno uče- stvuju u razgradnji ozonskog omotača.

Pod dejstvom Sunčevog ultraljubičastog zračenja molekuli hlorofluo- rougljenika se razgraduju i oslobađa se hlor, čiji je je- dan jedini molekul u stanju da prouzrokuje razgradnju i 100 000 molekula ozona.

Sadržaj vo- dene pare u vazduhu veoma je promenjiv u prostoru i vremenu.

Varira od gotovo 0% u polarnim regionima do 4% u toplim, tropskim krajevima.

Leave a Reply

  1. transgender online dating 16-Jul-2017 17:33

    Plus, with your free e Harmony membership, you’ll receive a free Personality Profile based on the answers you supply during your Relationship Questionnaire.